Tietosuojaseloste

Hammaslaboratorio Hammas-sampo Oy:n erikoishammasteknisten potilaiden sekä hammaslaboratorion asiakkaiden henkilötietoja koskeva tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterin pitäjä

Hammas-Sampo Oy
Isokatu 32 B, 90100 Oulu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Peitsa Tornberg
Isokatu 32 B, 90100 Oulu
044 215 6201
peitsa.tornberg@hammassampo.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää Hammas-Sampo Oy:n erikoishammasteknisten- sekä hammaslaboratorioasiakkaiden tietoja ja henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

• Henkilötietoja käsitellään potilaan ja Hammas-Sampo Oy:n asiakassuhteen perusteella.
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• Hammaslaboratoriossa tehdyt hammastekniset työt pystytään identifioimaan ja toimittamaan kulloinkin oikealle asiakkaalle.
• Mahdollisten luottotietojen tarkistaminen.
• Markkinointi ja asiakas suhteen hoitaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
• Nimi
• Henkilötunnus
• Osoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Hammas-Sampo Oy, Isokatu 32 B, 90100 Oulu

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poisto pyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti joko asiakkaalta itseltään tai hammaslääkäriltä, joka tilaa hammasteknisen työn yritykseltämme. Asiakas antaa tiedot kunkin toimeksiannon yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Hammaslaboratorio Hammas-sammon ulkopuolelle.
Mikäli tietoja luovutetaan markkinointiin tai luottotietojen selvittämiseen, takaamme että tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa sekä kirjanpitolainsäädäntö ja potilasasiakirjoista annetut määräykset edellyttävät.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Syntynyt manuaalinen aineisto säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan kansioituna lukittuun tilassa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Henkilötiedot säilytetään laboratorion sähköisessä järjestelmässä, joka on salasanalla sekä erinäisillä virustorjuntaohjelmin ja palomuurein suojattu.